ÖBS kallar till extra årsmöte

Den 21:a september, kl. 20:30 på Café Nystanet, kommer Östersunds Bandysällskap hålla ett extra årsmöte. Det finns även möjlighet att delta digitalt.

Dagordning: 

§ 1 Fråga om mötets behöriga utlysande

§ 2 Val av  A) ordförande för mötet. B) Sekreterare för mötet.

§ 3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 4 Val av 

  1. Östersunds bandysällskaps ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år. 
  2. Ledamöter av styrelsen för en tid av två år så att totalt minst fyra ledamöter uppnås. 
  3. Två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år. 
  4. En revisor jämte en suppleant för en tid av ett år. 
  5. Valberedning om två personer varav en sammankallande för en tid av ett år. 

§ 5 Extra årsmötet avslutas