Föreningspolicy

Utgåva 10Senast reviderad Version 2022-05-03

ÖBS Policydokument 

Kapitel och sidlänkar

 1. Verksamhetsidé
 1. Seniorpolicy
 1. Barn- och ungdomspolicy
 1. Alkohol- och drogpolicy
 1. Rese-, logi- och förtäringspolicy
 1. Miljöpolicy
 1. Östersund Bandysällskaps verksamhetsidé
 • Klubben skall bedriva bandyverksamhet för hela familjen. Detta innefattar bred verksamhet för knatte, pojk, flick, junior samt dam- och herrseniorer. Vi vill att alla skall känna sig välkomna till klubben. 
 • Klubben skall verka för att sprida bandyintresset i länet. Vi skall lyfta fram bandy som en del av den svenska folksjälen och som glädjekälla och inspiratör till utveckling för ungdomarna och familjen. 
 • Klubben skall stödja alla ungdomar i sin utveckling inom bandyn oavsett talang, etnisk bakgrund, kön eller annat. 
 • Vi skall verka för att skapa en öppen förening som bygger på omtanke och respekt för individen. 

2. Seniorpolicy

Föreningen erbjuder seniorspelare

 • Tillgång till kvalificerad tränare, träningstider på försäsong inomhus samt vid Östersund Arena.
 • Spelar- eller ledarutveckling i samarbete med Sv. Bandyförbundet.
 • Resor för matchande mot andra lag i seriesammanhang.
 • ÖBS står för ev. logikostnader och förtäring vid bortamatcher.    
  (se separat policy, ÖBS resepolicy)
 • ÖBS tillhandahåller bollar, matchställ och skridskoslipning.
 • Anmälningsavgift för seriespel till Sv. Bandyförbundet.
 • Spelarlicenser och försäkringar.
 • Klubbens varma omtanke och gemenskap.

Spelarnas ansvar

 • Att ställa upp på de värderingar som klubben vill verka för.
 • Att som representant för klubben sälja och förstärka ÖBS varumärke. 
 • Att ha hög närvaro vid lagets träningar och matcher.
 • Att närvara då klubben kallar för arbetsinsatser.
 • Att närvara minst en gång/säsong på något av ungdomslagens träningar eller “kick off”. 

3. Barn- och ungdomspolicy

Vad vill ÖBS ungdomssektion?

 • Vi ska aktivt förmå barn och ungdomar att utöva fysisk aktivitet – i detta fall bandyn.
 • Vi skall uppmuntra till deltagande men alla skall ha möjlighet att utöva bandysporten utifrån sina egna förutsättningar. Föreningen skall visa förståelse och hänsyn till att barnen och ungdomarna kan ha flera andra aktiviteter som kan inskränka på deltagandet i bandyn.
 • Vi skall visa förståelse och hänsyn till att skolarbetet går i första hand.
 • Vi vill få alla våra ungdomar att spelar bandy så länge de tycker det är roligt och givande. Vi verkar för att få ungdomarna att stanna i föreningen.
 • Vi skall aktivt verka för att rekrytera ungdomar, som slutar att spela aktivt, till nya ledare i föreningen.

Hur skall vi gå tillväga?

 • Barnen och ungdomarna ska ges gott om tid för att utvecklas både socialt i gruppen liksom deras personliga färdighet i bandy.
 • Barnen och ungdomarna skall ha goda föredömen i sina ledare som ser till att kamratandan främjas och för att barn och ungdomar skall känna sig trygga i laget. Samtidigt ska spelarens utveckling i bandy sättas i centrum. 
 • Vi skapar möjlighet för barnen och ungdomarna att komma till tals. 
 • Vi planerar, utvecklar och utvärderar vår verksamhet. 

Bandy upp till tolv år

 • I barnbandyn, 6-12 år, låter vi barnen leka och lära sig bandy. Vid träningar och matcher är det viktigt att låta alla spela lika mycket och att få prova olika roller i laget.
 • Tyngdpunkten på träningen för de yngre åldrarna skall ligga på utvecklingen av skridskoåkningsfärdigheten.
 • Skridskokul och Bandykul samt nybörjarlag tränar en-två gånger i veckan, övriga äldre barn två gånger i veckan.
 • När nya spelare vill prova på ska tränaren erbjuda möjlighet till det och att man anpassar träningen så att de nya kan delta på ett inbjudande sätt. 
 • Matchen ska vara ett stimulerande inslag i utbildningen och matchresultatet  skall vara av underordnad betydelse. Ledarnas och föräldrarnas resultatfixering skall tonas ned.
 • I match- och träningsverksamheten ska spelaren ha möjlighet att spela med äldre eller yngre spelare, beroende på var man befinner sig i sin utveckling.
 • Vi följer Svenska Bandyförbundets rekommendationer och utveckling. 

Bandy 13 till 17 år

 • I ungdomsbandyn, 13-17 år, erbjuds kvalitativ träning och stimulerande matcher. Tävlings- och konkurrensmomentet blir efterhand mer framträdande. 
 • För de äldre ungdomarna kommer laguttagningarna innebära olika mycket speltid – beroende på var den enskilde står i sin utveckling eller form för tillfället.
 • Ungdomar skall stimuleras till att vara biträdande tränare för de yngre barnbandylagen/bandyskolan, så att deras intresse väcks för att senare bli kvar som ledare inom föreningen.
 • Vi följer Svenska Bandyförbundets rekommendationer och utveckling. 

Ledarnas ansvar

 • Ledare är alla vuxna i ledande positioner; tränare, lagledare, materialansvariga, styrelsemedlemmar.
 • En ledare är en förebild och inspiratör, en person som har positiv inverkan på barns och ungdomars värderingar respektive attityder.
 • Ledare har ansvar för att barnen och ungdomarna informeras om sina ansvarspunkter och att de så långt som möjligt lever upp till dem. 
 • Ledare har ansvaret för att informera föräldrar om föreningens policy, samt att få föräldrarna engagerade i deras barns aktiviteter i största möjliga mån. 
 • Alla nya ledare ska introduceras och utbildas i föreningens policy och erbjudas relevanta utbildningar, samt få grundläggande kunskaper om ungdomsverksamhet/-ledarskap.
 • Ledare ska också erbjudas tips om träning , coachning, praktiska ting omkring laget, genom andra ledare och/eller ledarkurser.

Barnens och ungdomarnas ansvar

Vi, barn- och ungdomar, ställer upp på att;

 • vi skall vara bra kompisar,
 • vi lyssnar när någon pratar,
 • vi följer bandyns regler,
 • vi respekterar domarens beslut,
 • vi spelar juste spel,
 • vi hejar på och stöttar vårt eget lag och hånar inte motståndarna,
 • vi hälsar på varandra inför matchen,
 • vi tackar motståndare och domare efter matchen,
 • vi har en respektfull attityd på och utanför planen.

Föräldrarnas ansvar

Det är viktigt att du som förälder tänker på;

 • Att stödja ditt och andras barn i med- och motgång.
 • Vara en god förebild och uppmuntra ditt och andra barn.
 • Att aldrig tala illa om tränare, motståndare eller domare.
 • Att besöka både träningar och matcher när det är möjligt.
 • Att barnen äter tillräckligt med mat före och efter träningar/matcher.
 • Att även du representerar föreningen. 

4. Alkohol- och drogpolicy

Syfte:

 • Ge våra idrottande barn och ungdomar bästa möjliga förutsättning för att umgås i en trygg och hälsofrämjande miljö.
 • Säkerställa att ÖBS träningstillfällen, matchtillfällen eller andra samlingar där barn- och ungdomar deltar, är fria från alkohol och droger.
 • Öka kunskaperna hos hos våra ledare hur man hos barn och ungdomar upptäcker problem med alkohol, droger och tobak.

Handlingsregler:

 • Spelare som deltar i våra tränings- och matchtillfällen ska upplysas om policyn och därigenom förbinda sig att inte använda alkohol och droger i anslutning till eller under dessa tillfällen.
 • Om du som ungdom bryter mot denna policy kommer dina föräldrar att kontaktas. Du avskiljs omedelbart från den pågående tränings- eller matchverksamheten. Beslut om vad som sedan skall ske fattas gemensamt av ansvarig för ungdomssektion och ditt lags ledare.
 • Våra seniorlag representerar föreningen och dess policy vid resor varvid strikt alkoholförbud gäller under dessa.
 • Du som ledare avstår naturligtvis också från alkohol vid tränings- och matchtillfällen eller andra sammankomster då du har ansvar för dina ungdomar.
 • Om du som ledare ej följer dessa anvisningar kommer överläggning ske tillsammans med styrelsen. Därefter utarbetar styrelsen en individuell handlingsplan. Vid missbruk av droger kommer polis att kontaktas.

5. Rese-, logi- och förtäringspolicy

Föreningen har av trafiksäkerhetsskäl som policy att resor i första hand skall ske med stor buss eller tåg och i andra hand minibussar eller personbilar.

Om minibussar användas ska:

 • Dess förare respektera hastighetsbegränsningar, anpassa fart till väglag och följa bestämmelser för körtider och vilotider. 
 • Föraren får inte ha druckit alkohol. 

Seniorlag:

 • Resa sker med stor buss, om möjligt samordnas denna med ungdomslagsmatcher.

Barn- och ungdomslag:

 • Resor med stor buss för barn och ungdomar mellan 11 och 17 år skall i största möjliga mån samordnas med andra ÖBS-ungdomslag. 
 • För ungdomslag som pga serieplanläggningen tvingas till övernattning vid bortamatch, betalar föreningen ett logibidrag för boende i stuga, vandrarhem eller motsvarande. Kostnaden skall godkännas i förväg.
 • Frågor om resekostnader och eventuella reseavgifter hanteras i samråd med styrelse och/eller ungdomsansvarig.

Resersättning:

 • För tjänsteresor/representationsresor för ÖBS räkning utbetalas resersättning motsvarande den skattefria reseersättningen mot att reseräkning inlämnas. 
 • För att ÖBS verksamhetsidé ska vara möjlig att uppfylla för så många aktiva som möjligt kan ibland en reseersättning utgå till match och/eller träning för aktiva i 11-mannalag. Reseersättning kan utgå med 50 % av bensinpriset eller annat färdsätt som godkänts av styrelsen. Den aktive ska bo 5 mil eller längre från Östersund Arena. Ansökan görs till styrelsen som beslutar i varje enskilt ärende. Styrelsen förbehåller sig rätten att frångå policyn om ekonomin inte tillåter reseersättning.

6. Miljöpolicy

Östersunds Bandysällskap vill bidra till en hållbar utveckling och tillväxt. 

Mycket av vår dagliga beteende kan direkt kopplas till miljöfrågorna och vi vill därför öka förmågan att se sambandet mellan vad vi gör och dess påverkan på miljön. 

Inom bandyn försöker vi få alla att träna och äta rätt och därmed också bidra till en ökad miljömedvetenhet.

ÖBS ska:

 • Ta hänsyn till miljön i samband med våra aktiviteter, inköp etc. Detta innebär att vi ställer miljömässiga krav på våra samarbetspartners och vid inköp av material.
 • Bidra till en ökad medvetenhet kring miljöfrågor genom att vara med och bidra till en bättre miljö. Detta kan ske genom att städa vägar i samarbete med vägverket, våra cykelbytardagar, etc.
 • Resa så miljövänligt som möjligt i samband med matcher, träningsläger och andra aktivteter.