Kallelse till ÖBS årsmöte för verksamhetsåret 2020–2021

Tisdag 25 maj 2021 kl 18.00.

Årsmötet genomförs digitalt. Alla medlemmar som önskar delta ska på förhand anmäla sig via mail till pontus.magnusson1@gmail.com senast den 23/5. De anmälda deltagarna får en länk som de kan ansluta till årsmötet med.

Utöver sedvanliga årsmöteshandlingar föreslår styrelsen att arvode för styrelsen införs.

Årsmötets dagordning
1. Fråga om mötets behöriga utlysande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av a) ordförande för mötet, b) sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
8. Fastställande av medlemsavgifter
9. Val av
a) Östersunds Bandysällskaps ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år
b) Ledamöter av styrelsen för en tid av två år så att totalt minst tre ledamöter uppnås
c) Två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
d) En revisor jämte en suppleant för en tid av ett år
e) Valberedning om två personer varav en sammankallande för en tid av ett år
10. Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst 14 (förslag om stadgeändring eller upplösning av Östersunds Bandysällskap minst 30) dagar före mötet