Kallelse till ÖBS årsmöte för verksamhetsåret 2018–2019

Östersund Arena, Teorisalen vid Arenarestaurangen, söndag 26 maj kl 15.00.

Utöver sedvanliga årsmöteshandlingar föreslår styrelsen till årsmötet ändring och tillägg avseende föreningens stadgar enligt nedan (ändringar/tillägg markerat i rött). Bakgrunden är att Riksidrottsförbundet i sin granskning i samband med LOK-stöd anmärkte på detta.

Förslag till årsmötet från föreningsmedlem skall skriftligen via mejl vara styrelsen till handa senast 12/5, mejladress pontus.magnusson1@gmail.com

Tillägg till stadgar:

Föreningens namn m.m.

2 §

Föreningens fullständiga namn är Östersunds bandysällskap.
Föreningens organisationsnummer är 893202–0650.
Föreningen har sin hemort/säte i Östersunds kommun.
Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):
Svenska bandyförbundet och därigenom även ansluten till Svenska Riksidrottsförbundet (RF).

Ändring av stadgar, ändamål:

Styrelsens förslag:

Ändamål

1 §

Stiftad den 5/9 1974 har föreningen till ändamål att genom utövning av idrott och friluftsliv verkar för höjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt för främjande av god kamrat- och idrottsanda.

Ändring av stadgar, medlemsavgift:
Styrelsens förslag:

6 §

Medlem erlägger en årsavgift mot en nivå som beslutats av föreningen, vilken skall vara inbetald på anvisat konto senast den sista september innevarande verksamhetsår. Undantagen är ny medlem som ansluter till föreningen efter sista september då avgift ska betalas snarast men dock senast sista februari.
 
Ständig ledamot och hedersordförande är befriad från avgifter om denne så önskar.
 

Styrelsen beslutar om övriga avgifter för verksamhetens bedrivande och utövare.

Ändring av stadgar, möten:

Styrelsens förslag:

13 §

Årsmöte med Östersunds Bandysällskap hålls före utgången av juli månad och dels extra möten när så erfordras. Tidpunkt och plats för mötena bestämmas av styrelsen under iakttagande att kallelse till ordinarie årsmöte skall utfärdas senast fjorton dagar före mötet.

Ändring av stadgar, möten:

Styrelsens förslag:

16 §

Vid ordinarie årsmöte förekomma följande ärenden:

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av a) ordförande för mötet, b) sekreterare för mötet.
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Val av
  a) Östersunds Bandysällskaps ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år
  b) Ledamöter av styrelsen för en tid av två år så att totalt minst fyra ledamöter uppnås.
  c) Två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
  d) En revisor jämte en suppleant för en tid av ett år
  e) Valberedning om två personer varav en sammankallande för en tid av ett år
 10. Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst 14 (förslag om stadgeändring eller upplösning av Östersunds Bandysällskap minst 30) dagar före mötet