Kallelse till ÖBS årsmöte

Kallelse till Östersunds Bandysällskaps årsmöte för verksamhetsåret 2016-2017.
Östersund Arena, Café Nystanet tisdag 13 juni kl 19.00
 
I samband med årsmötet kommer föreningens utmärkelser att tilldelas Pontus Magnusson, Jan-Örjan Holmbom, Linus Jönsson och Sigrid Hemlin. Avgående föreningsledarna Jan-Erik Olsson, Britta Ahlin och Maria Forsberg kommer också att avtackas.
 
Utöver sedvanliga årsmöteshandlingar föreslår styrelsen till årsmötet ändring avseende föreningens stadgar för styrelsesammansättning enligt nedan. Bakgrunden är att styrelsen vill flytta operativt arbete från styrelsen till arbetsgrupper/kommittéer för ungdoms- och seniorverksamhet. Av den anledningen anser styrelsen att antalet styrelsemedlemmar kan minskas till ett minimum, tre (inkl ordf) plus en suppleant.
 
Förslag till årsmötet från föreningsmedlem skall skriftligen via mejl vara styrelsen till handa senast 31/5, mejladressMats.Portinson@inlandsbanan.se
 
 
Nuvarande lydelse:
Styrelsen

 • 7

Östersunds Bandysällskaps angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av ordförande och minst fyra övriga ledamöter jämte två suppleanter.
Ordförande, ledamot, suppleant i styrelsen samt revisorer och valberedning utses vid ordinarie årsmöte av röstberättigade medlemmar.
 
Möten

 • 15

Vid ordinarie årsmöte förekomma följande ärenden:

 1. fråga om mötets behöriga utlysande
 2. Val av a)ordförande för mötet, b) sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
 5. Revisorernas berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 7. Val av
 8. a) Östersunds Bandysällskaps ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år
 9. b) Ledamöter av styrelsen för en tid av två år så att totalt minst fyra ledamöter uppnås.
 10. c) Två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
 11. d) En revisorer jämte en suppleanter för en tid av ett år
 12. e) Valberedning om två personer varav en sammankallande för en tid av ett år

 
Styrelsens förslag:
Styrelsen

 • 7

Östersunds Bandysällskaps angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av ordförande och minst två övriga ledamöter jämte en suppleant.
Ordförande, ledamot, suppleant i styrelsen samt revisorer och valberedning utses vid ordinarie årsmöte av röstberättigade medlemmar.
 
Möten

 • 15

Vid ordinarie årsmöte förekomma följande ärenden:

 1. fråga om mötets behöriga utlysande
 2. Val av a)ordförande för mötet, b) sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
 5. Revisorernas berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 7. Val av
 8. a) Östersunds Bandysällskaps ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år
 9. b) Ledamöter av styrelsen för en tid av två år så att totalt minst två ledamöter uppnås.
 10. c) En suppleant i styrelsen för en tid av två år
 11. d) En revisorer jämte en suppleanter för en tid av ett år
 12. e) Valberedning om två personer varav en sammankallande för en tid av ett år